Waarom het gebeurde: geen idee, maar ik krijg tijdens het terugzetten van een bacpac via SQL Server Management Studio (SSMS) een foutmelding: System.OutOfMemoryException was thrown. De oplossing is dan om geen SSMS te gebruiken. Gelukkig kan het ook met Powershell.

Het eerste wat je moet doen is de DacFramework.msi installer starten. Deze kun je downloaden op https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/sqlpackage/sqlpackage-download?view=sql-server-ver16#windows-net-framework

Het volgende Powershell script kan dan worden uitgevoerd (ik gebruik er zelf de powershell ISE voor, elevated:

[string]$myBacpac = '"<Bacpacfile>"'
[string]$connectionString = 'Data Source=<SQLServername and instance>;Initial Catalog=<database>; Integrated Security=true;TrustServerCertificate=true;'
[string]$action = 'Import'

[string[]]$commandParameters = @(
"/Action:`"$action`""
"/SourceFile:`"$myBacpac`""
"/TargetConnectionString:`"$connectionString`""
)
[string]$LatestSqlPackage = Get-Item 'C:\*\Microsoft SQL Server\*\DAC\bin\sqlpackage.exe' | %{get-command $_}| sort version -Descending | select -ExpandProperty source -First 1
if ($LatestSqlPackage) {
Write-Verbose "Found: $LatestSqlPackage"
& $LatestSqlPackage $commandParameters
} else {
Write-Error "Could not find SqlPackage.exe"
}

Bron: https://forums.ivanti.com/s/article/Received-Out-of-Memory-error-when-restoring-bacpac?language=en_US